Opbrengstensessie lerarentekort

Bijgewerkt op 02 juni 2023 | 4 minuten

We staan voor een nieuwe realiteit. Het tekort aan leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs in de grote steden, de zogenaamde G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere) is zorgelijk. De voorspellingen laten zien dat de tekorten in deze steden de komende jaren alleen nog maar verder zullen toenemen. Al in 2020 stelden we in Almere (net als de andere G5-steden) een noodplan op en maakten we afspraken die in een zogeheten convenant zijn geformaliseerd. De afspraken gaan over de in te zetten maatregelen, middelen, beoogde resultaten, monitoring en evaluatie. Er is voor vier schooljaren subsidie ontvangen waarmee we deze maatregelen kunnen uitvoeren.

Een gezamenlijke aanpak

In Almere zijn deze afspraken vastgelegd in het convenant Lerarentekort PO en hiermee zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Hogeschool Windesheim, de gemeente Almere en de PO-schoolbesturen in Almere aan elkaar verbonden om samen het lerarentekort het hoofd te bieden. Er is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om het lerarentekort een halt toe te roepen en om op de langere termijn bij te dragen aan de onderwijskwaliteit van het primair onderwijs in de stad.  

Opbrengstensessie

Inmiddels zitten we in het derde schooljaar sinds de ondertekening van het convenant in 2020. Er gebeurt veel, ontwikkelingen volgen elkaar vaak in hoog tempo op en soms gaan we in de waan van de dag voorbij aan resultaten en reflectie. Wat levert de samenwerking binnen het convenant tot nu toe eigenlijk op? Wat hebben we tot dusver bereikt en waar staan we nu? Om gezamenlijk stil te staan bij antwoorden op deze vragen en om mét elkaar te reflecteren op de afgelopen periode, vond op woensdag 22 maart jl. een opbrengstensessie plaats voor alle betrokkenen en belanghebbenden van het noodplan. 

Mevrouw Bosch, wethouder Onderwijs, opende de bijeenkomst en onderstreepte nog eens het belang van onze gezamenlijke aanpak rondom het lerarentekort en de samenwerking tussen alle partners in de stad. De werkgroepleiders deelden vervolgens de resultaten die tot dusver werden geboekt en blikten samen met alle aanwezigen vooruit. Het was fijn en zinvol om op deze manier samen eens de tijd te nemen om stil te staan bij de voortgang van onze gezamenlijke inspanningen.

De sessie werd goed bezocht, goed ontvangen en bovendien fantastisch verzorgd door de leerlingen van Praktijkonderwijs Almere. De leerlingen wisten er in hun rol als gastheer of -vrouw voor te zorgen dat het de bezoekers aan niets ontbrak. Wat ons betreft is een opbrengstensessie als deze voor herhaling vatbaar.

Hoe verder?

De urgentie om maatregelen in te zetten die het lerarentekort dempen wordt steeds hoger, dit kunnen we concluderen uit metingen van OCW die jaarlijks in oktober worden uitgevoerd.  De PO-besturen buigen zich dan ook dagelijks over de vraag hoe we kunnen (leren) omgaan met het tekort aan bevoegde leraren, met behoud van onderwijskwaliteit binnen een vijfdaagse schoolweek. In deze krappe arbeidsmarkt waarbij het aanbod van nieuwe leraren, met name vanaf de pabo maar ook vanaf zij-instroom, onvoldoende om in de vraag naar leraren te voorzien, zullen we andersoortige oplossingen moeten aangaan.

Inzet anders bevoegden/professionals

Scholen werken vaak al samen met externe professionals en vakdocenten, die bijvoorbeeld ziektevervanging op zich nemen. Met het oog op het lerarentekort kunnen scholen vaker voor deze oplossing kiezen. Het ministerie heeft experimenteerruimte beschikbaar gesteld zodat een leerling maximaal 22 uur per maand les mag krijgen van een andere professional. Hierbij kan worden gedacht aan lessen over kunst en cultuur, natuur en milieu en wetenschap en techniek. Deze lessen worden geëvalueerd en er wordt er ook aandacht besteed aan lessen pedagogiek zodat deze professionals goed toegerust voor de klas staan. De website www.andersomalmere.nl ondersteunt de Almeerse basisscholen bij het vinden van deze professionals.

We doen nog veel meer!

Om instroom te bevorderen, is het belangrijk dat het beroep van leraar aantrekkelijk is en blijft!

Almere organiseert allerlei kansrijke trajecten om belangstellenden warm te maken voor het onderwijs. Voor de nieuwe collega’s maar ook voor het personeel dat al jaren werkzaam is binnen onderwijs, bieden we verschillende opleidingstrajecten aan en zorgen we voor intensieve begeleiding. Samen met de verschillende opleiders wordt de focus gelegd op een leven lang leren en ontwikkelen waarbij we alles op alles zetten om onze collega’s duurzaam aan het onderwijs te verbinden.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media