Algemene voorwaarden

Bijgewerkt op 03 maart 2021 | 2 minuten

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van deze website, zoals deze beschikbaar is gesteld door Flevowijs. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Indien van toepassing

Voor de informatie die op deze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van het huidige onderwijsklimaat. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Flevowijs te mogen claimen of te veronderstellen.

Flevowijs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Hieronder vallen:

  • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
  • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • Taalkundige, tekstuele en/of grammaticale fouten.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Flevowijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks erwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van flevowijs.nl op deze pagina.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen in de volgende stap in het onderwijs

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media