Update onderwijsregio

Bijgewerkt op 01 juli 2024 | 5 minuten

Zo vlak voor de zomer een goed moment voor een update als Onderwijsregio. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Verlenging van het convenant PO

Het convenant voor de aanpak van het lerarentekort in het PO loopt op 31 augustus af. De minister heeft besloten tot verlenging van dit convenant met anderhalf jaar. Hiervoor heeft Almere een zogenaamd addendum moeten opstellen met de belangrijkste ambities en maatregelen voor de komende periode. Als de beide demissionair ministers hun handtekening hieronder hebben gezet is dit definitief. Het streven is om direct na vaststelling van de begroting in de stuurgroep van 17 juli de aanvraag voor subsidie in te dienen.

Stand van zaken regeling Onderwijsregio’s

Almere maakt dit jaar gebruik van de voorlopersregeling Onderwijsregio’s. De nieuwe regeling voor alle Onderwijsregio’s is op 10 juni gepubliceerd:Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl). Op Wij zijn de onderwijsregio’s | Wij zijn de onderwijsregio’s is meer informatie te vinden.

Samenwerking met Lelystad

De onderwijsbesturen in Lelystad hebben aangegeven graag samen met Almere in één Onderwijsregio samen te werken. Almere en Lelystad hebben veel overeenkomsten en vanuit die basis zien de onderwijsbesturen in Almere en Lelystad kansen om elkaar te versterken op het arbeidsmarktvraagstuk. Inmiddels is Peter van Lieshout als voorzitter van Onderwijsregio Almere gestart met een uitgebreide kennismakingsronde met vertegenwoordigers van het onderwijs in Lelystad en de gemeente Lelystad. Ook tussen de kernteams van beide gemeenten is het contact tot stand gebracht. In de stuurgroep van 17 juli komen we terug op de opbrengst van deze kennismaking en het vervolg daarop.

Diepte-analyse van de Almeerse Onderwijsarbeidsmarkt

In maart 2024 is de Realisatie-Eenheid op verzoek van Almere gestart met een verdiepende analyse van de onderwijsarbeidsmarkt in Almere. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van open data en van actuele onderzoeken en beleidsdocumenten van de gemeente Almere. In mei is de eindrapportage opgeleverd met een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek en concrete handelingsopties om binnen de Onderwijsregio op door te gaan.

Ontwikkeling van een integraal programma

In oktober 2023 is het Plan van Aanpak voor Onderwijsregio Almere vastgesteld. Hierop is subsidie verleend om in 2024 tot een Onderwijsregio te komen, een programmastructuur in te richten en activiteiten uit het Plan van Aanpak uit te voeren. Een van de prioriteiten in dit plan is zorgen voor verbinding tussen alle sectoren. Dit betekent dat de aanpak voor het PO zoals beschreven in het addendum en de aanpak voor VO, MBO en de opleidingen verbonden worden tot een samenhangend programma. Met vertegenwoordigers uit PO, VO, MBO, de opleidingen en de gemeente is een eerste opzet voor een integrale uitvoeringsagenda gemaakt, uitgaande van het addendum en het Plan van Aanpak. Deze agenda is vervolgens vertaald naar doelen en indicatoren per activiteit, om systematisch te kunnen volgen tot welke resultaten alle inspanningen leiden. In de stuurgroep van 17 juli presenteren we de eerste opzet hiervoor.

Ontwikkeling van een integrale begroting

Op dit moment werken de penvoerder en het programmamanagement aan een integrale begroting voor de Onderwijsregio. Hierin wordt het programma als een inhoudelijk, samenhangend geheel van maatregelen begroot, maar zijn de middelen voor PO, VO, MBO en de opleidingen in ‘technische’ zin nog onderscheiden (vanwege aparte geldstromen en verantwoording). Deze begroting ligt op 17 juli in de stuurgroep ter vaststelling voor. Hieronder een voorlopig overzicht van de subsidiestromen voor 2024 en 2025.

Subsidiestromen addendum, Onderwijsregio Almere en Lelystad
20242025
Addendum PO Almereseptember 2024december 2025
Onderwijsregio Almerevoorloperssubsidie 2024
Onderwijsregio Almere-LelystadSubsidie Onderwijsregio Almere-Lelystad
Voorlopig overzicht subsidiestromen voor 2024 en 2025

Inrichting en bemensing van het programma

Op dit moment wordt de beschikbare en benodigde capaciteit voor de Onderwijsregio inzichtelijk gemaakt. Duidelijk is al wel dat er meer menskracht nodig is om een omvangrijk programma als dit goed te kunnen uitvoeren. Het voornemen is om direct na de zomervakantie een wervingsprocedure te starten. Projectleiders op de maatregelen PO continueren hun rol in elk geval tot 1 oktober of langer. Een voorstel voor een wervingsprocedure komt op de agenda van de stuurgroep van 17 juli.

Kennis en onderzoek

Vanuit het lectoraat Urban Care & Education wordt onder meer onderzoek gedaan naar de personeelstekorten in het onderwijs. In het afgelopen jaar heeft Edith Roefs een verkennende studie uitgevoerd onder 40 actoren in het onderwijs in Almere en Lelystad naar hun perspectief op het lerarentekort. Het doel van deze studie was tweeledig. Ten eerste het bijdragen aan een onderliggende probleemanalyse die ondersteunend kan zijn voor beleid. Ten tweede het ontwikkelen van een langjarige agenda voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek naar de personeelstekorten. Deze agenda moet passen bij de specifieke onderwijscontext en -opdracht in Almere en Lelystad en moet scholen en besturen in de onderwijsregio ondersteunen en relevante beleidsinformatie opleveren. De resultaten uit het vooronderzoek zijn onlangs geanalyseerd en globaal gedeeld in de Openbare les op 14 juni. Na de zomervakantie verschijnen ze in detail in een onderzoeksrapport.

Communicatie

Ook communicatie is een belangrijk thema in de Onderwijsregio. Zowel voor wat betreft het delen van activiteiten, goede voorbeelden en nieuws als de strategische communicatie.

Eind juni vindt een volgende bijeenkomst plaats om dit verder uit te werken. De opbrengst hiervan komt in de stuurgroep van 17 juli terug.

Samenwerking met de Realisatie-Eenheid

Het programmateam heeft tweewekelijks overleg, waaraan ook altijd een vertegenwoordiger van de Realisatie-Eenheid deelneemt. Dit zorgt voor korte lijnen over en weer, wat bijdraagt aan een goed beeld van wat er in Almere gebeurt en in ‘Den Haag’.

Landelijk congres Onderwijsregio’s | 12 september

Op donderdag 12 september 2024 vindt het landelijk congres Onderwijsregio’s plaats in Theater Gooiland te Hilversum. Houd de website Wij zijn de onderwijsregio’s | Wij zijn de onderwijsregio’s in de gaten voor meer informatie.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media