Congres en Aanpak Lerarentekort in Almere

Samen op weg naar de onderwijsregio

20 december 2023 | 4 minuten

Waar komen we vandaan?

In 2020 heeft Almere, net als de vier grootste steden, een noodplan lerarentekort opgesteld en afspraken gemaakt die in een convenant zijn geformaliseerd. Die afspraken gaan over de maatregelen en middelen die worden ingezet om het lerarentekort tegen te gaan, over de beoogde resultaten daarvan en over de manier waarop de voortgang wordt gevolgd. Er is voor vier schooljaren subsidie ontvangen om het convenant uit te voeren.

Waar staan we nu?

Inmiddels is het laatste schooljaar van de convenantperiode bereikt. Er is veel gebeurd en bereikt, maar de groei van het lerarentekort is helaas niet gekeerd. In Almere is het tekort aan leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs met 25% het hoogste van Nederland.  Deze tekorten zullen de komende jaren verder toenemen. Het landelijke tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs groeit ook, evenals het gespecialiseerd onderwijs. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de onderwijskwaliteit en daarmee voor de ontwikkelkansen van onze jeugd.

Het vraagstuk van het lerarentekort doet een nog groter beroep op krachtenbundeling en een aanpak die is gestoeld op creativiteit, samenwerking en innovatie, passend bij de stad en de regio. Om een plan van aanpak te kunnen opstellen voor deze onderwijsregio, is daarom met alle benodigde onderwijsprofessionals en (maatschappelijke) partners een congres georganiseerd.

Congres Samen op weg naar de onderwijsregio

Flevowijs organiseerde op dinsdag 10 oktober jl. het congres ‘Samen op weg naar de onderwijsregio’ om tot een Ontwikkelagenda voor de Onderwijsregio te komen. Met 200 bevlogen onderwijsprofessionals en (maatschappelijke) partners zijn ervaringen gedeeld, strategische plannen ontwikkeld en nieuwe vormen van samenwerking ontstaan die worden uitgewerkt tot een regionale Ontwikkelagenda. Özcan Akyol, beter bekend als Eus, heeft met zijn levensverhaal de leraar als een van de meest betekenisvolle personen van zijn jeugd neergezet. Een positief beroepsbeeld is essentieel om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken, zo benadrukte Cora Posthumus, Almeerse leraar van het jaar.

Het past bij Almere om uitdagende opgaven om te zetten in een krachtige, gezamenlijke aanpak voor de stad. We doen dat door te investeren in het aantrekken van nieuw onderwijspersoneel, te zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod en nog meer werk te maken van vernieuwend opleiden, begeleiden en professionaliseren. Hierin staat de leraar en zijn of haar professionele ontwikkeling centraal. We bouwen voort op de resultaten van stevige samenwerking in het Almeerse en hopen dat we met extra investeringen die resultaten kunnen verduurzamen.

Opgave van de stad

Almere heeft een gevarieerde bevolking. De sociaal-culturele achtergronden van inwoners verschillen sterk, 40% van de bevolking is jonger dan 30 jaar en bijna de helft van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Daarnaast is Almere één van de snelst groeiende steden van Nederland. Verwacht wordt dat Almere in 2030 255.000 inwoners zal hebben en doorgroeit naar 300.000 inwoners in 2040. Dit betekent een groei van de schoolgaande jeugd met duizenden leerlingen per jaar.

De Almeerse aanpak

De opgave waar Almere voor staat is groot. Een krachtige, gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, opleidingen, kennisinstituten, de beroepsgroep, gemeente, rijk en maatschappelijke partners in Almere is nodig om dit vraagstuk het hoofd te bieden. De Almeerse aanpak kenmerkt zich door:

Solidariteit. Het personeelstekort raakt ons allemaal. Alleen door samenwerken kunnen we zorgen dat het onderwijs voor kinderen en jongeren kan doorgaan.

  • Leren door te doen. Almere is een stad van bouwers en doeners. Door te leren van onze aanpak, komen we tot nieuwe oplossingen voor bestaande problemen.
  • Verduurzamen wat werkt. Grote vraagstukken vragen om langjarige inzet. Als iets werkt, dan wordt dat structureel beleid.
  • Behoud van kwaliteit. We zetten in op versterking van de onderwijskwaliteit, goede schoolgebouwen en passende ondersteuning om de jeugd van Almere alle kansen op goed onderwijs te kunnen bieden.

Bekijk het plan van aanpak Onderwijsregio Almere hier.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media